Type Approval Certificate/ຂໍໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານເຕັກນິກ

ສປປ ລາວ ໄດ້ມີກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທາງດ້ານເຕັກນິກ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຂອງອຸປະກອນ ໂດຍສະເພາະ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງມາດຕະຖານເຕັກນິກຂອງອຸປະກອນ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ICT ສະບັບເລກທີ່ 3583/ກຕສ ລົງວັນທີ 13 ທັນວາ 2023 ຊຶ່ງກຳນົດໃຫ້ ອຸປະກອນ ຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ICT ເວົ້າລວມແມ່ນ ອຸປະກອນສື່ສານທຸກສະນິດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານເຕັກນິກ ຈາກກົມຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ເສຍກ່ອນ ຈຶ່ງສາມາດນຳເຂົ້າ ແລະ ນຳໃຊ້ ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້.

Laos has many regulations to manages radio frequency, telecommunication and ICT equipment on technical standard, especially regulation 3583/MTC dated 13 Dec 2023 which identified all equipment need to have type approval certificate before importation

ນອກນັ້ນ ຍັງມີ ລະບຽບການ ຂອງ ກະຊວງການເງິນ ແຈ້ງການຂອງກົມພາສີ ວ່າດ້ວຍ ກວດກາໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານເຕັກນິກຂອງອຸປະກອນໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ICT ກ່ອນການນຳເຂົ້າ ສະບັບເລກທີ 00889/ກພສ ລົງວັນທີ 13 ກຸມພາ 2023. ຊຶ່ງກຳນົດວ່າ ການນຳເຂົ້າອຸປະກອນໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ICT ທຸກຄັ້ງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບໃບໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານເຕັກນິກຈາກກົດຄື້ນຄວາມຖີ່ເສຍກ່ອນ ຈຶ່ງສາມາດແຈ້ງເສຍພາສີ ແລະ ນຳເຂົ້າມາ ລາວ ໄດ້. ຖ້າບໍ່ມີໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ນຳເຂົ້າ ສປປ ລາວ ຢ່າງເດັດຂາດ.

In addition, Ministry of finance, Department of Tax issued a regulation 00889/ກພສ dated 13 Feb 2023 identified that all importation must present a type approval certificate. If not, do not allow to import to Laos

ການຂໍໃບຢັ້ງຢືນທາງດ້ານເຕັກນິກ, ຜູ້ສະເໜີຕ້ອງເປັນ ຄົນລາວ, ບໍລິສັດຢູ່ ລາວ ຫຼື ບໍລິສັດຕົວແທນທີ່ຢູ່ລາວຕາງນ້າໃຫ້ກັບບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ, ພາຍລັງປະກອບເອກກະສານຄົບຖ້ວນແລ້ວ ໂດຍໃຊ້ເວລາປະມານ 2 ອາທິດ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານເຕັກນິກ.

To apply for a type approval certificate, the applicant must be Lao company or Lao agent of foreign company. After submitting application with all required documents, it takes around 2 weeks to get type approval certificate.

ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ໄດ້ກຳນົດອຸປະກອນປະເພດ 1 ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານເຕັກນິກ TA Certificate (ດັ່ງຮູບຕົວຢ່າງລຸ່ມນີ້) ແລະ ໃບຕອບຮັບການແຈ້ງຄວາມສອດຄ່ອງມາດຕະຖານເຕັກນິກ DoC

Ministry of Technology and Communications has defined equipment type 1 which have to get a type approval certificate (as picture below) and also have to get a DoC

Scroll to Top