Radio Frequency license / ການຂໍອະນຸຍາດນຳໃຊ້ຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ

ການສື່ສານໄຮ້ສາຍທຸກຮູບແບບ ຫຼື ການນຳໃຊ້ຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານທຸກປະເພດ ເຊັ່ນ ວິທະຍຸສື່ສານໂຟນີ, ລະບົບໂທລະສັບເຄື່ອນທີ່, Amateur, FM transmitter, VSAT, ແລະ ອື່ນໆ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດນຳໃຊ້ຄື້ນຄວາມຖີ່ (ຍົກເວັ້ນອຸປະກອນສື່ສານໄລຍະໄກ້ Short Range Device) ຈາກກົມຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ

All radiocommunications or radio frequency usage such as: Mobile service, Land Mobile service, Amateur, FM transmitter, VSAT, etc. must get a radio frequency license (except Short range device – SRD) from a department of Radio Frequency

ຕົວຢ່າງໃບອະນຸຍາດນຳໃຊ້ຄື້ນຄວາມຖີ່ / Sample of RF license.

Scroll to Top