Radio frequency certificate for Drone / ຂໍໃບຢັ້ງຢືນຄື້ນຄວາມຖີ່ສຳລັບ Drone

ກ່ອນການນຳໃຊ້ Drone ທຸກປະເພດ ທຸກເຄື່ອງ ແລະ ທຸກກໍລະນີ, ຜູ້ນຳໃຊ້ຕ້ອງໄປຂໍໃບຢັ້ງຢືນຄື້ນຄວາມຖີ່ສຳລັບ Drone ຈາກກົມຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ ຈຶ່ງສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້.

Before using all kind of drone in any cases in Laos. the user must have a radio frequency certificate from the Department of Radio Frequency

ຕົວຢ່າງໃບຢັ້ງຢືນຄື້ນຄວາມຖີ່ສຳລັບ Drone / Sample of radio frequency certificate

Scroll to Top