Label / ການຂໍກາໝາຍຢັ້ງຢືນທາງດ້ານເຕັກນິກ

ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບ ໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ໃບແຈ້ງຄວາມສອດຄ່ອງມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ກ່ອນການນຳເຂົ້າທຸກຄັ້ງ ຜູ້ນຳເຂົ້າ ຫຼື ຜູ້ປະກອບການ ຕ້ອງໄດ້ໄປຂໍຮັບກາໝາຍຢັ້ງຢືນທາງດ້ານເຕັກນິກນຳກົມຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ ຕາມຈຳນວນທີ່ຕ້ອງການນຳເຂົ້າ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງນຳເອົາກາໝາຍໄປຕິດໃສ່ອຸປະກອນຂອງຕົນ

After getting the TA cert and Acknowledgment letter DoC. Before importation, the Supplier or Importer need to affix label to all equipment, then supplier can distribute or sell in Lao market.

ຕົວຢ່າງຂອງກາໝາຍ ດັ່ງລຸ່ມນີ້ / sample of label

Scroll to Top